Família de paraules i camp semàntic

FAMÍLIA LÈXICA

Troba l’intrús de cada família lèxica

Situa les paraules en la seua família lèxica

CAMP SEMÀNTIC

Situa les paraules en el seu camp semàntic

Clasifica les paraules en la graella

Classifica els vehicles segons per on poden circular

Classifica en mitjans de comunicació o mitjans de transport

Quina paraula sobra en cada camp semàntic?

Classifica on corresponda

A quin camps semàntic pertany cada llista de paraules

Quines paraules no pertanyen al camp semàntic?