Les etapes de la Història

LA PREHISTÒRIA

Els humans encara no havien descobert l’escriptura i per tant, no tenim ninguna font escrita d’aquella època.

La Prehistòria (SM)


LA HISTÒRIA: EDAT ANTIGA

La societat de l’Imperi romà (SM)


LA HISTÒRIA: EDAT MITJANA


LA HISTÒRIA: EDAT MODERNA

Ciència i cultura en l’Edat Moderna


LA HISTÒRIA: EDAT CONTEMPORÀNIA

Els canvis del segle XIX (Bromera)


La Revolución Francesa explicada a los niños