Les oracions: el subjecte i el predicat

Quins d’aquests grups de paraules són oracions?


Ordena les paraules per formar oracions


Classifica segons si són frases o oracions


Relaciona segons que siguen frases o oracions


Indica quin és el subjecte


Relaciona les paraules i forma oracions


Quin és el subjecte en cada oració


Relaciona cada subjecte amb el predicat corresponent


Predicat Verbal o Predicat Nominal?


De vegades el subjecte està amagat (elidit) o directament la oració no ho té (impersonal)