Ortografia: M, N

Realitza el quizlet amb les paraules proposades amb mp – mb


S’escriu M davant de M, P, B, F, però hi han algunes excepcions com:

  • n davant de m i p en algunes paraules compostes i derivades: benparlat, tanmateix, enmig.
  • n davant de f en paraules que comencen per in-con- i en-confessar, enfrontar, infecció.

S’escriu N davant de V, però també hi han excepcions com: tramvia, circumval·lació.


Classifica aquestes paraules segons portin MB o NV


Troba 8 paraules amb MB, MP


Completa amb l’opció correcta

Les oracions: el subjecte i el predicat

Quins d’aquests grups de paraules són oracions?


Ordena les paraules per formar oracions


Classifica segons si són frases o oracions


Relaciona segons que siguen frases o oracions


Indica quin és el subjecte


Relaciona les paraules i forma oracions


Quin és el subjecte en cada oració


Relaciona cada subjecte amb el predicat corresponent


Predicat Verbal o Predicat Nominal?


De vegades el subjecte està amagat (elidit) o directament la oració no ho té (impersonal)